කාන්තා කටයුතු අංශය – බස්නාහිර පළාත් සභාව

දැක්ම

ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් සවිබල ගැන් වූ කාන්තාවන්.

මෙහෙවර

කාන්තාවන්ට දැනුම, අවස්ථා හා සම්පත් ළඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය මූල්‍යමය තාක්ෂණික සහ බුද්ධිමය සහාය ලබා දීම තුළින් ඔවුන්ගේ සහජ සැකියාවන් හඳුනාගෙන ස්ව ශක්තියෙන් නැගී සිටීමට පසුබිම නිර්මාණය කර, සම අවස්ථා ඇති කර, ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය හා සමාජ තත්ත්වය  ගුණාත්මකව හා ප්‍රමාණාත්මකව උසස් කිරීමට අවශ්‍ය සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දීම.

අරමුණු

  • ආර්ථික කටයුතු වලට සහභාගී වීමට අවස්ථාවන් හා පහසුකම් සලසා කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම.
  • ශ්‍රී ලාංකීය සමාජ සංස්කෘතියට අනුකූල අධ්‍යපන හා දැනුවත් කිරීම් මඟින් ගුණගරුක යහපත් සමාජයක් උදෙසා මඟ පෙන්වීම.
  • ආකල්පමය වෙනස්කම් තුළින් සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන සෑම ක්‍රීයාවලියකදීම කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය සහ නායකත්වය ලබා ගැනීම.
  • ඌන උපයෝජනයට ගත් කාන්තා ශ්‍රමය පළාතේ සංවර්ධනයට ඵලදායි ලෙස යොදා ගැනීම.
  • කාන්තාවන්ගේ සමාජ ආර්ථික ගැටළු අවම කිරීම.
  • කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය නෛතික දැනුවත් කිරීම් සිදු කිරීම.

බස්නාහිර පළාතේ මුළු ජනගහණයෙන් 51% කට වැඩි ප්‍රමාණයක්  කාන්තාවන් වන අතර ඔවුන් අතුරෙන් රැකියා විරහිත අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් හා දක්ෂතා නංවාලීමට දැනුම හා පහසුකම් ලබා දීම තුළින් ඔවුන් බලගන්වා පළාතේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සක්‍රීය ලෙස දායක කර ගැනීම අපේක්ෂා කෙරේ.

ඒ අනුව, පවතින රජයේ ප්‍රතිපත්තීන් පදනම් කර ගනිමින් 2013-2017 පස් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පළාත තුළ ජීවත් වන අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් සඳහා විශේෂයෙන් හඳුනාගත් වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරමින් පළාත තුළ ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් බලගන්වන ලද උසස් ජීවන තත්ත්වයක් සහිත වූ  කාන්තාවන් පිරිසක් බිහි කිරීමට උර දෙමින් සිටී.

බස්නාහිර පළාත් කාන්තාවන් සඳහා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය දැනුම ලබා දෙමින් ශ්‍රම වෙළඳපොළෙහි පවතින ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි කාන්තාවන් දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීම සඳහා වෘත්තීය පාඨමාලා හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමටද මේ වන විට පියවර ගෙන ඇත.8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on June 7, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool