තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නිවේදනය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්ගේ සහ නම් කළ නිලධරයාගේ සම්බන්ධ වීමේ විස්තර එකී පනතෙහි 26(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙහි දැක්වේ.

අභියාචනා නිලධාරී

එච්.ජි.ජි.ජේ.ධර්මසේන මහතා

ලේකම්

දුරකථනය: 011-2856957

ඊ-මේල්: secretary@healthmin.wpc.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරීන්
1 ඒ.කේ.එන්.එච්. ප්‍රනාන්දු මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථනය: 011-2856959

ඊ-මේල්: asstsecy1@healthmin.wpc.gov.lk

2 පී.වී.අනූෂා වික්‍රමරත්න මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථනය: 011-2856960

ඊ-මේල්: asstsecy2@healthmin.wpc.gov.lk

3 ඒ.ඒ. විපුලසේන මයා

ගණකාධිකාරි

දුරකථනය: 011-2856962

ඊ-මේල්: fa@healthmin.wpc.gov.lk

4 එස්.ඒ.එම්.පී. වීරසේන මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (සැලසුම්)

දුරකථනය:011-2856963

ඊ-මේල්: asstdir1@healthmin.wpc.gov.lk

5 ඒ.එස්.රූපසිංහ මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (සැලසුම්)

දුරකථනය:011-2856963

ඊ-මේල්: asstdir2@healthmin.wpc.gov.lk

6 බී.එචි.එන්.පී ප්‍රියන්ති මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (සැලසුම්)

දුරකථනය: 011-2856963

ඊ-මේල්: asstdir3@healthmin.wpc.gov.lk

 

7

කේ.එම්.එන්.වික්‍රමසිංහ මෙනවිය

පරිපාලන නිලධාරි

දුරකථනය: 011-2856961

ඊ-මේල්: ao@healthmin.wpc.gov.lk

බාගත කිරීම්

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත

2017.02.03 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නියෝග

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)

අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය (අනිවාර්ය නොවේ)

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on මාර්තු 20, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool