மேல் மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் ஆயுர்வேத சேவை உதவியாளர் (PL – 01) பதவிக்கு தேவையான முதலாவது வினைத்திறன் தடைகாண் பரீட்சைக்காக விண்ணப்ங்கள் கோரலின் அறிவித்தல் – 2019

மேல் மாகாண  ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் ஆயுர்வேத சேவை உதவியாளர் (PL – 01) பதவிக்கு தேவையான முதலாவது வினைத்திறன் தடைகாண் பரீட்சைக்காக விண்ணப்ங்கள் கோரலின் அறிவித்தல் – 2019

 

Application Form

மேல் மாகாண சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தில் பணிப்பெண் பதவிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக)

மேல் மாகாண சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தில் பணிப்பெண் பதவிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக)

 

Application

மேல் மாகாண சமூக சேவை திணைக்களத்தில் தொழிலாளர், கள தொழிலாளர் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக) – 2019

மேல் மாகாண சமூக சேவை திணைக்களத்தில் தொழிலாளர், கள தொழிலாளர் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக) – 2019

Application form

மேல் மாகாண நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தில் காவலர்/ அலுவலக உதவியாளர் பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல்

மேல் மாகாண நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தில் காவலர்/ அலுவலக உதவியாளர் பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல்

Application form

மேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தில் சுகாதார உத்தியோக உதவியாளர் (சாதாரண) , சுகாதார உத்தியோக உதவியாளர் (ஜூனியர்), பரவி (ஸ்ப்ரே) இயந்திர இயக்குனர், மின்தூக்கி இயக்குனர், பாதுகாவலர் மற்றும் உத்தியோக உதவியாளர் (PL-01) முதலிய பதவிகளுக்காக தேவையான முதலாவது தடை திறன்காண் பரீட்சைக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் அறிவித்தல் – 2018

மேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தில் சுகாதார உத்தியோக உதவியாளர் (சாதாரண) , சுகாதார உத்தியோக உதவியாளர் (ஜூனியர்), பரவி (ஸ்ப்ரே) இயந்திர இயக்குனர், மின்தூக்கி இயக்குனர், பாதுகாவலர் மற்றும் உத்தியோக உதவியாளர் (PL-01) முதலிய பதவிகளுக்காக தேவையான முதலாவது தடை திறன்காண் பரீட்சைக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் அறிவித்தல் – 2018

Application form

மேல் மாகாண சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தில் பணியாளர்/ பணிப்பெண், தடுப்பு வீட்டு பாதுகாலர் பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக)

மேல் மாகாண சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தில் பணியாளர்/ பணிப்பெண், தடுப்பு வீட்டு பாதுகாலர் பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக)

Application

மேல் மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களத்தில் சுகாதார பணி உதவியாளர் பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் கோரல்.

மேல் மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களத்தில் சுகாதார பணி உதவியாளர் பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் கோரல்.

Saukya Karya Sahayaka

மேல் மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களத்தில் சமையல்கார பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல். (வெளியக) – 2018

மேல் மாகாண  சுகாதார சேவை திணைக்களத்தில் சமையல்கார பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல்.  (வெளியக) – 2018
 Application
 

மேல்மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களம் மற்றும் நன்னடத்தை, சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமையல்காரர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரும் இறுதி தினம் 2018.09.14 வரை காலநீடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. (வெளியக)

மேல்மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களம் மற்றும் நன்னடத்தை, சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமையல்காரர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரும் இறுதி தினம் 2018.09.14 வரை காலநீடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. (வெளியக)8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on September 5, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool