බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ (PL 2) තනතුරු සඳහා අදාල දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය(වාචික) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ (PL 2)  තනතුරු සඳහා අදාල දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය(වාචික) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

Application EB2 (PL2)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ (PL 2) තනතුරු සඳහා අදාල තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය(වාචික) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ (PL 2)  තනතුරු සඳහා අදාල තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය(වාචික) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

Application EB3 (PL2)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරු, මුරකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (සාමාන්‍ය) හා සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (කණිෂ්ඨ) (PL -01) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරු, මුරකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (සාමාන්‍ය) හා සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (කණිෂ්ඨ)  (PL -01) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

EB Application

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු සඳහා අදාල පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු සඳහා අදාල පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020

EB Application

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාස මාතා තනතුර සඳහා අදාල වන පළමුවන හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාස මාතා තනතුර සඳහා අදාල වන පළමුවන හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

  Application – EB 1st & 2nd (HM)

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ළමා රැකවල්කරු තනතුර සඳහා අදාල වන පළමුවන හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ළමා රැකවල්කරු තනතුර සඳහා අදාල වන පළමුවන හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

Application – EB 1st & 2nd

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරු, මුරකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (සාමාන්‍ය) හා සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (කණිෂ්ඨ) (PL -01) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරු, මුරකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (සාමාන්‍ය) හා සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (කණිෂ්ඨ)  (PL -01) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

Application – EB 3 (PL01)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරු, මුරකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (සාමාන්‍ය) හා සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (කණිෂ්ඨ) (PL -01) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරු, මුරකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (සාමාන්‍ය) හා සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක (කණිෂ්ඨ)  (PL -01) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2020

Application – EB 1 (PL1)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ රියදුරු තනතුර සඳහා අදාල වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ රියදුරු තනතුර සඳහා අදාල වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020

EB Application

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා හා නිවර්තන නිවාස රැකවල්කරු යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමුවන, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා හා නිවර්තන නිවාස රැකවල්කරු යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමුවන, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020
අයදුම්පත8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on February 20, 2020

No of Visitors

shopify analytics tool