බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර) -2018

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුරු  පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර) -2018
 Application
 

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.09.14 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.09.14 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.09.14 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.09.14 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර) -2018

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුරු  පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර) -2018

 Application

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර) – 2018

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රියදුරු තනතුරු  පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර) – 2018

  Application

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.07.06 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.07.06 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)
දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

අයදුම් පත්‍රය

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 (111 ශ්‍රේණිය) පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – ප්‍රතිඵල ලේඛණය

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 (111 ශ්‍රේණිය) පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – ප්‍රතිඵල ලේඛණය

 සාත්තු සේවිකා

 පාලක/ පාලිකා

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (2017.11.25) – ප්‍රතිඵල ලේඛණය

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛණය

උප වෝඩ්න්

නිවාස මාතා

පුහුණු ගුරු

මේට්‍රන්

වෘත්තීය උපදේශක_ළමා රැකවල්කරු

සහකාර නිවාසාචාර්ය

සහකාර මේට්‍රන්

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on මාර්තු 14, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool