බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.(බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.(බාහිර)

 Applicaion Saukya Karya Sahayaka

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

 

Application Ayurvedic Service Assistant

2019.08.05 දින පැවති පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

2019.08.05 දින පැවති පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

2019.08.01 දින පැවති පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

2019.08.01 දින පැවති පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය (බාහිර)

Application

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2019.07.04 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2019.07.04 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

සෞඛ්‍ය රියදුරු

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2019.07.04 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2019.07.04 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. (බාහිර)

උපස්ථායක

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවිම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවිම (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවිම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවිම (බාහිර)

Application Form (Driver)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවිම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවිම (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවිම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවිම (බාහිර)

Application Form (Attendant)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, දුරකථන ක්‍රියාකරු, මැහුම් සේවිකා, පෙදරේරු, අරක්කැමි, සුළු සේවා පාලක, වඩු කාර්මික, ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, ජලනල කාර්මික/ පොම්ප ක්‍රියාකරු, රසායනාගාර සේවක (PL – 02) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (ලිඛිත) සඳහා අයදුම්පත් කැදවිමේ නිවේදනය – 2019

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, දුරකථන ක්‍රියාකරු, මැහුම් සේවිකා, පෙදරේරු, අරක්කැමි, සුළු සේවා පාලක, වඩු කාර්මික, ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, ජලනල කාර්මික/ පොම්ප ක්‍රියාකරු, රසායනාගාර සේවක (PL – 02) යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (ලිඛිත) සඳහා අයදුම්පත් කැදවිමේ නිවේදනය – 2019

 

 Application Form8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on මැයි 17, 2019

No of Visitors

shopify analytics tool