මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිළධාරී තනතුර සඳහා පුහුණුවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම (අභ්‍යන්තර බඳවා ගැනීම්)

මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිළධාරී තනතුර සඳහා පුහුණුවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් (බාහිර බඳවා ගැනීම්) භාරගන්නා අවසාන දිනය 2017.10.19 වේ.
2017.10.16

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017
2017.09.15_Application

“Dr.Lee Jong – Wook Fellowship 2017 Invitation Plan: Training Course for High-Level Officers”

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්බන්ධිකරණය කරනු ලබන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන යටතේ කොරියානු රජය මගීන් පවත්වනු ලබන ඉහත දැක්වෙන පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ නාම යොජනා අයදුම්පත් භාර ගැනිම ආරම්භ කර ඇත.
පිටපත් 06ක් සමඟ නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.
වැඩි විස්තර www.mdtu.wpc.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කර ගැනිමට හැකියාව ඇත.
2017.09.15_Korea

Intellectual & Development Disabilities in Community Activities From 08th January 2018 to 18th February, 2018 – Japan /From 18th February 2018 to 18th March, 2018 – Cambodia

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්බන්ධිකරණය කරනු ලබන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන යටතේ ජපාන හා කාම්බෝජියානු රජයන් මගීන් පවත්වනු ලබන ඉහත දැක්වෙන පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ නාම යොජනා අයදුම්පත් භාර ගැනිම ආරම්භ කර ඇත.
පිටපත් 04ක් සමඟ නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.
වැඩි විස්තර www.mdtu.wpc.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කර ගැනිමට හැකියාව ඇත.
2017.09.04

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා, දුරකථන ක්‍රියාකරු, රසායනාගාර සේවක, පෙදරේරු, අරක්කැමි, වඩු කාර්මික, හා ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම් පත් කැඳවිම (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා, දුරකථන ක්‍රියාකරු, රසායනාගාර සේවක, පෙදරේරු, අරක්කැමි, වඩු කාර්මික, හා ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම් පත් කැඳවිම (බාහිර)

බාහිර බඳවා ගැනිමේ අයදුම්පත

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා, දුරකථන ක්‍රියාකරු, රසායනාගාර සේවක, පෙදරේරු, අරක්කැමි, වඩු කාර්මික, හා ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම් පත් කැඳවිම (අභ්‍යන්තර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා, දුරකථන ක්‍රියාකරු, රසායනාගාර සේවක, පෙදරේරු, අරක්කැමි, වඩු කාර්මික, හා ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම් පත් කැඳවිම (අභ්‍යන්තර)

අභ්‍යන්තර බඳවා ගැනිමේ අයදුම්පත

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුළු සේවා පාලක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම් පත් කැඳවිම (අභ්‍යන්තර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුළු සේවා පාලක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම් පත් කැඳවිම (අභ්‍යන්තර)

සුළු සේවා පාලක – අභ්‍යන්තර

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on අගෝස්තු 15, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool