බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් (බාහිර බඳවා ගැනීම්) භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.01.15 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් (බාහිර බඳවා ගැනීම්) භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.01.15 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.
extended to 15.01.2018

විභාග ප්‍රතිඵල – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (2017)

විභාග ප්‍රතිඵල – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (2017)
news_EB results_wp_drivers_2017_12_13

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, සුළු සේවා පාලක, ටිකට් ලිපිකරු, යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, ඖෂධ සංයෝජක හා ආහාර නිරීක්ෂිකා තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – (අභ්‍යන්තර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, සුළු සේවා පාලක, ටිකට් ලිපිකරු, යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු, ඖෂධ සංයෝජක හා ආහාර නිරීක්ෂිකා තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – (අභ්‍යන්තර)
Ayu_Application-Internal

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය (බාහිර)
Ayu_Application-External

විභාග ප්‍රතිඵල – කා.කා.ස. හා මුරකරු තනතුරු [සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය (බ.ප.), පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.), පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)]

විභාග ප්‍රතිඵල – කා.කා.ස. හා මුරකරු තනතුරු [සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය (බ.ප.), පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.), පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)]
Ayu_KKS_Result

Min of Health(WP)_KKS_Result

Probation_Watcher_KKS_Result

විභාග ප්‍රතිඵල – සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.) – [උපස්ථායක, කම්කරු/ ක්ෂේත්‍ර කම්කරු, නිවර්ථන නිවාස රැකවල්කරු]

විභාග ප්‍රතිඵල – සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.) – [උපස්ථායක, කම්කරු/ ක්ෂේත්‍ර කම්කරු, නිවර්ථන නිවාස රැකවල්කරු]

Social_Attendant_Result

Social_Labour & Field Labour_Result

Social_Retention Home Protector_Result

Strengthening Social Health Protection towards Universal Health Coverage From 14th to 27th January 2018 – Japan

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්බන්ධිකරණය කරනු ලබන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන යටතේ ජපාන රජය මගීන් පවත්වනු ලබන ඉහත දැක්වෙන පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ නාම යොජනා අයදුම්පත් භාර ගැනිම ආරම්භ කර ඇත.
පිටපත් 05ක් සමඟ නාම යෝජනා 2017.10.31 වන දින හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.
වැඩි විස්තර www.mdtu.wpc.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කර ගැනිමට හැකියාව ඇත.
Japan

මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිළධාරී තනතුර සඳහා පුහුණුවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම (අභ්‍යන්තර බඳවා ගැනීම්)

මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිළධාරී තනතුර සඳහා පුහුණුවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් (බාහිර බඳවා ගැනීම්) භාරගන්නා අවසාන දිනය 2017.10.19 වේ.
2017.10.16

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017
2017.09.15_Application

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on සැප්තැම්බර් 15, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool