බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

අයදුම් පත්‍රය

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 (111 ශ්‍රේණිය) පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – ප්‍රතිඵල ලේඛණය

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 (111 ශ්‍රේණිය) පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – ප්‍රතිඵල ලේඛණය

 සාත්තු සේවිකා

 පාලක/ පාලිකා

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (2017.11.25) – ප්‍රතිඵල ලේඛණය

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ MN-1 පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛණය

උප වෝඩ්න්

නිවාස මාතා

පුහුණු ගුරු

මේට්‍රන්

වෘත්තීය උපදේශක_ළමා රැකවල්කරු

සහකාර නිවාසාචාර්ය

සහකාර මේට්‍රන්

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම. (බාහිර)

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය  සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.(බාහිර)

 Saukya Karya Sahayaka

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් (බාහිර බඳවා ගැනීම්) භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.01.15 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා, ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් (බාහිර බඳවා ගැනීම්) භාරගන්නා අවසාන දිනය 2018.01.15 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.
extended to 15.01.2018

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on දෙසැම්බර් 20, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool