බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය සඳහා අදාල වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය – 2017
2017.09.15_Application

“Dr.Lee Jong – Wook Fellowship 2017 Invitation Plan: Training Course for High-Level Officers”

The government of Korea has invited nominations from qualified government officials in Sri Lanka for the above training program. This program is coordinated by the Department of External Resources under the Ministry of National Policies & Economic Affairs.
You are kindly requested to submit nominations with the 06 copies.
The reference letter and information can be downloaded through the link www.mdtu.wpc.gov.lk
2017.09.15_Korea

Intellectual & Development Disabilities in Community Activities From 08th January 2018 to 18th February, 2018 – Japan /From 18th February 2018 to 18th March, 2018 – Cambodia

The government of Japan and Cambodia has invited nominations from qualified government officials in Sri Lanka for the above training program. This program is coordinated by the Department of External Resources under the Ministry of National Policies & Economic Affairs.
You are kindly requested to submit nominations with the 04 copies.
The reference letter and information can be downloaded through the link www.mdtu.wpc.gov.lk
2017.09.04

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on August 15, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool