දැනට ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

2019.12.31 දින වන විට සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය

ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම් – 2019

             * PSDG

             * PDG

             * SHSDP8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on February 28, 2020

No of Visitors

shopify analytics tool