8 වන මහල, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,

අංක 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.

කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 11 209 26 98

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 11 209 26 90

ගරු අමාත්‍යතුමා දුරකථනය : (+94) 11 209 26 84 , (+94) 11 209 26 85

ගරු අමාත්‍යතුමා (ෆැක්ස්) : (+94) 11 209 26 89

අමාත්‍යංශ ලේකම් (දුරකථන) : (+94) 11 209 27 03, (+94) 11 209 27 04

අමාත්‍යංශ ලේකම් (ෆැක්ස්) : (+94) 11 209 27 058th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on April 2, 2019

No of Visitors

shopify analytics tool