අංක. 175,

ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,

නුගේගොඩ.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 11 285 69 61

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 11 28909 76

ගරු අමාත්‍යතුමා දුරකථනය : (+94) 11 285 69 53

ගරු අමාත්‍යතුමා (ෆැක්ස්) : (+94) 11 285 69 54

අමාත්‍යංශ ලේකම් (දුරකථන) : (+94) 11 285 69 57

අමාත්‍යංශ ලේකම් (ෆැක්ස්) : (+94) 11 285 69 58

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on අප්‍රියෙල් 28, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool