9 වන මහල, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය,

අංක 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.

කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 11 209 26 98

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 11 209 26 90

ගරු අමාත්‍යතුමා දුරකථනය : (+94) 11 209 26 84 , (+94) 11 209 26 85

ගරු අමාත්‍යතුමා (ෆැක්ස්) : (+94) 11 209 26 89

අමාත්‍යංශ ලේකම් (දුරකථන) : (+94) 11 209 27 03, (+94) 11 209 27 04

අමාත්‍යංශ ලේකම් (ෆැක්ස්) : (+94) 11 209 27 05

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on ජූලි 3, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool