පොදු ඇමතුම් තොරතුරු

ලිපිනය: අංක. 175, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථනය: (+94) 112 856961
ෆැක්ස්: (+94) 112 890976
ඊ-මේල්: info@healthmin.wpc.gov.lk

                  අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු

නම සහ ඊ-මේල්
තනතුර
දුරකථන අංකය
ෆැක්ස්
එච්.ජි.ජි.ජේ.ධර්මසේන මහතා

secretary@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය – විශේ්ෂ ශ්‍රේණිය

[SL3-2016]

ලේකම් 0112 856957 0112 856958
ඒ.කේ.එන්.එච්. ප්‍රනාන්දු මිය

asstsecy1@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර ලේකම් 1 0112 856959 0112 890976
පී.වී.අනූෂා වික්‍රමරත්න මිය

asstsecy2@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර ලේකම් 2 0112 856960 0112 890976
ඒ.ඒ. විපුලසේන මයා

fa@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය

[SL1-2016]

ගණකාධිකාරී 0112 856962 0112 856962
එස්.ඒ.එම්.පී. වීරසේන මයා

asstdir1@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)I 0112 856963 0112 856963
ඒ.එස්.රූපසිංහ මිය

asstdir2@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)II 0113 091762 0112 856963
බී.එචි.නිල්මිණි පී. ප්‍රියන්ති මෙනවිය

asstdir3@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)III 0113 092199 0112 856963
කේ.එම්.එන්.වික්‍රමසිංහ මෙනවිය

ao@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා කළමනාකරණ සහකාර සේවය – Supra Class

[MN7-2016]

පරිපාලන නිලධාරී 0113 091761 0112 890976

                  දෙපාර්තමේන්තු කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු

නම
තනතුර
දුරකථන
ෆැක්ස්
 වෛද්‍ය අනිල් සමරනායක පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ 0112 437154 0112 478872
 වෛද්‍ය එස්.එම්. ආනෝල්ඩ් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ -කොළඹ 0112 327893 0112 381258
 වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න (වැඩ බලන) ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – ගම්පහ 033 2222738 033 2230992
 වෛද්‍ය උදය අයි. රත්නායක ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – කළුතර 034 2222610 034 2226415
 චන්දිමා දිසානායක මිය පළාත් පරිවාස කොමසාරිස් 0112 865997 0112 865848
 ජී.එම්.මාලා පෙරේරා මිය පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් 0112 820795 0112 895792
 ඒ.වී.වජිරා දමයන්ති මිය පළාත් සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ 0112 746233 0112 746231

                  

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on මාර්තු 19, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool