පොදු ඇමතුම් තොරතුරු

ලිපිනය: 8 වන මහළ, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, අංක 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථනය: (+94) 112 092698
ෆැක්ස්: (+94) 112 092690
ඊ-මේල්: info@healthmin.wpc.gov.lk

                  අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු

නම සහ ඊ-මේල්
තනතුර
දුරකථන අංකය
ෆැක්ස්
එච්.ජි.ජි.ජේ.ධර්මසේන මයා

secretary@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය – විශේ්ෂ ශ්‍රේණිය

[SL3-2016]

ලේකම් 0112 092703

0112 092704

0112 092705
 ඒ.එල්.වී.අයි.ලියනරත්න මයා

asstsecy1@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්  0112 092697 0112 092708
එස්.මඩවල ගමගේ මයා

asstsecy1@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර ලේකම් 1 0112 092696 0112 092708
පී.වී.අනූෂා වික්‍රමරත්න මිය

asstsecy2@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර ලේකම් 2 0112 092695 0112 092708
ඒ.ඒ.ඩී.ඩී.ඩී. අලහකෝන් මයා

fa@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය  – I වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 0112 092701 0112 092706
එච්.චන්ද්‍රෙස්න මයා

fa@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය

[SL1-2016]

ගණකාධිකාරී 0112 092702 0112 092706
 

nirmala.c.fdo@gmail.com

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – I වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0112 092694 0112 092707
එස්.ඒ.එම්.පී. වීරසේන මයා

asstdir1@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – II වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)I 0112 092691 0112 092707
ඒ.එස්.රූපසිංහ මිය

asstdir2@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – II වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)II 0112 092692 0112 092707
බී.එචි.නිල්මිණි පී. ප්‍රියන්ති මිය

asstdir3@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවය – III වන ශ්‍රේණිය

[SL1-2016]

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)III 0112 092693 0112 092707
කේ.එම්.එන්.වික්‍රමසිංහ මෙනවිය

ao@healthmin.wpc.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා කළමනාකරණ සහකාර සේවය – Supra Class

[MN7-2016]

පරිපාලන නිලධාරී 0112 092698 0112 092708

                  දෙපාර්තමේන්තු කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු

නම
තනතුර
දුරකථන
ෆැක්ස්
 වෛද්‍ය ධම්මිකා ජයලත් මිය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ 0112 437154 0112 478872
 වෛද්‍ය ඒ.අයි.ජාගොඩ මයා ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ -කොළඹ 0112 327893 0112 381258
 වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න (වැඩ බලන) ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – ගම්පහ 033 2222738 033 2230992
 වෛද්‍ය උදය අයි. රත්නායක ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – කළුතර 034 2222610 034 2226415
 ඒ.තමරිකා හර්ෂණී මිය පළාත් පරිවාස කොමසාරිස් 0112 092710 0112 092711
 ජී.එම්.මාලා පෙරේරා මිය පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් 0112 820795 0112 895792
 චන්දිමා දිසානායක මිය පළාත් සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ 0112 092549 0112 052550

                  8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on August 27, 2020

No of Visitors

shopify analytics tool