බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා හා නිවර්තන නිවාස රැකවල්කරු යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමුවන, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපස්ථායක/ උපස්ථායිකා හා නිවර්තන නිවාස රැකවල්කරු යන තනතුරු සඳහා අදාල වන පළමුවන, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2020
අයදුම්පත

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. අතයවශ්‍ය ප්‍රෙද්ශ * ෙලස සටහන් කරන ලදී

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on February 20, 2020

No of Visitors

shopify analytics tool