மேற்கு மாகாண பொது சேவையில் ஒருங்கிணைந்த ஓட்டுநர் பதவிக்கான முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் திறன் பட்டி தேர்வுகளுக்கான விண்ணப்பங்களை அழைத்தல் – 2020

மேற்கு மாகாண பொது சேவையில் ஒருங்கிணைந்த ஓட்டுநர் பதவிக்கான முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் திறன் பட்டி தேர்வுகளுக்கான விண்ணப்பங்களை அழைத்தல் – 2020

EB Application

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on ???????? 20, 2020

No of Visitors

shopify analytics tool