மேல் மாகாண அரச சேவையில் காரியால உத்தியோகத்தர் சேவை பதவிக்கான இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் தடை திறமைகாண் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் – 2018

மேல் மாகாண அரச சேவையில் காரியால உத்தியோகத்தர் சேவை பதவிக்கான இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் தடை திறமைகாண்  பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் – 2018

Application EB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on ??????? 4, 2019

No of Visitors

shopify analytics tool