ආයතන අංශය

 

ආයතනික පරිපාලනය හා විනය කටයුතු

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ බලතල පැවරීම අනුව සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව, සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක මණ්ඩල බදවා ගැනීම්, සේවය ස්ථීර කිරීම්, සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් වැනි අමාත්‍යංශ මට්ටමින් සිදු කරනු ලබන ආයතනික ක‍ටයුතු මෙම අමාත්‍යාංශයේ පාලන අංශයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් වනු ඇත.
මීට අමතරව රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් බඳවා ගැනීම් කර පුහුණුවෙන් පසුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත කරන වෘත්තීමය සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හරහා බඳවා ගැනීමේ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරනු ලැබේ. එමෙන්ම වෙනත් පළාත් සභා මගින් ස්ථාන මාරු ලබා පැමිණෙන නිලධාරීන්/සේවකයන් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හරහා අභ්‍යන්තර පළාත් සභා මාරු කිරී‍ම් යටතේ අනුයුක්ත කර ගැනීමේ වගකීමද අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරේ.

අංශ ප්‍රධානීන්

  • ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
  • සහකාර ලේකම් 1
  • සහකාර ලේකම් 2
  • පරිපාලන නිලධාරී

කාර්යයන්

 (01). බස්නාහිර පළාතට අයත් රෝහල්වල සේවය කරන ලියාපදිංචි  වෛද්‍යවරුන් හෙද නිලධාරීන් සම්බන්ධ උසස්කිරීම්, ස්ථාන මාරුවීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් 
 (02). බස්නාහිර පළාත් රෝහල් සඳහා PL1, PL2, PL3, MN1 ඛාණ්ඩවලට අයත් තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම්,  උසස්කිරීම්, ස්ථාන මාරුවීම් හා විශ්‍රාම ගැන්වීම් 
 (03). අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ‍ දෙපාර්තමේන්තුවලට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම්, පවරා ගැනීම් සම්බන්ධ කටයුතු 
 (04). අමාත්‍යාංශය හා යටත් දෙපාර්තමේන්තුවල සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ හදිසි අනතුරු වන්දි, හදිසි නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු 
 (05). විදේශීය පුහුණු හා විදේශිය ශිෂ්‍යවත්ව සඳහා නිලධාරීන්ව දිවයිනෙන් බැහැර ගත කිරීම වෙනුවෙන් අවසර ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කර දීම  
 (06). අමාතාංශය හා  දේපාර්තමේන්තුවල සේවකයන් සඳහා නිල ඇඳුම් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කර දීම 
 (07). ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය ආදී  විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලින් ලැබෙන ඉල්ලීම් සහ පැමිණිලි පිළිබඳව කටයුතු කිරීම 
 (08). අමාත්‍යාංශය හා යටත් දෙපාර්තමේන්තුවල විනය සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු ඉටු කිරීම 
 (09). බස්නාහිර පළාත් රෝහල් සඳහා රෝහල් කමිටු පිහිටු වීම 
 (10). බස්නාරහි පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ සේවය කරන සියළුම නිලධාරීන් හා සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීම් 

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on අප්‍රියෙල් 3, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool