ආයතන අංශය

ආයතනික පරිපාලනය හා විනය කටයුතු

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ බලතල පැවරීම අනුව සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව, සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක මණ්ඩල බදවා ගැනීම්, සේවය ස්ථීර කිරීම්, සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් වැනි අමාත්‍යංශ මට්ටමින් සිදු කරනු ලබන ආයතනික ක‍ටයුතු මෙම අමාත්‍යාංශයේ පාලන අංශයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් වනු ඇත.

මීට අමතරව රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් බඳවා ගැනීම් කර පුහුණුවෙන් පසුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත කරන වෘත්තීමය සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හරහා බඳවා ගැනීමේ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරනු ලැබේ. එමෙන්ම වෙනත් පළාත් සභා මගින් ස්ථාන මාරු ලබා පැමිණෙන නිලධාරීන්/සේවකයන් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හරහා අභ්‍යන්තර පළාත් සභා මාරු කිරී‍ම් යටතේ අනුයුක්ත කර ගැනීමේ වගකීමද අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරේ.

කාර්යයන්

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
1. රියදුරු හා කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිවාඩු නිර්දේශය හා රාජකාරි ලැයිස්තු ලබාදිම
2. මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව, මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාව, පාර්ලිමේන්තු මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව, අවදි කාරක සභාව ආදි සභාවල පෙත්සම් පිලිබඳව ක්‍රියා කිරිම
3. නීති උපදෙස් හා නඩු සම්බන්ධ ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම
4. අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාරක සභාවේ රැස්විම් සංවිධානය කිරිම
5. දෛනික තැපෑල සම්බන්ධ අධීක්ෂණය කිරිම
6. අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම

අා 01
1. සෞඛ්‍යඅමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවලඅනුමත කාර්ය මණ්ඩලයේ එක්එක් තනතුරුවල ඇති වන වැටුප් විෂමතා ඉල්ලීම් නිර්දේශ හා අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
2. අමාත්‍යාංශ නිළධාරින්ගේ හා සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු යාවත්කාලිනව පවත්වා ගෙන යැම, අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ගේ සේවය ස්ථිර කිරිම, කඩඉම් විභාග සහ අනෙකුත් විභාග,උසස්විම් සදහා නිර්දේශ/අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
3. දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරිම,කාර්ය සාධන කටයුතු හා ඇගයීම් වැටුප් වර්ධක ලබාදිම සදහා අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
4. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල සියලුම මාණ්ඩලික නිළධාරින්ගේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා ඇගැයුම හා ප්‍රමාණනය සඳහා ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
5. සියළුම ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ කාර්ය සාධන වාර්තා ප්‍රමාණනය සඳහා ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරිම.
6. ගරු ඇමතිතුමාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ පත්කිරිම්,සේවය අවසන් කිරිම හා සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ලබා ගැනීමේ ලිපි අදාල ආයතන වෙත යැවිම හා පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළු කටයුතු හා පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම.
7. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම නිලධාරින්ගේ ආපදා ණය හා දේපළ ණය ගෙවිම් අයදුම්පත් නිර්දේශ හා අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරිම.
8. අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ අග්රදහාර රක්ෂණ ඉල්ලීම් නිර්දේශ /අනුමැතිය ලබාගෙන ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
9. අමාත්‍යාංශයේ හා දෙපාර්තමේන්තුවල දේශීය පුහුණු සම්බන්ධ සියළු කටයුතු, (ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම්ද ඇතුළුව) හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාල කටයුතු.

අා 02
1. පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු හෙදි නිළධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම්,හෙදි නිළධාරීන් පත් කිරීම ,ස්ථාන මාරු ලබා පැමිණෙන හෙදි නිළධාරීන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම, උසස් කිරීම් හා හෙදි නිළධාරීන්ගේ සේවයෙන් මුදා හැරීම/සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම/සේවයෙන් පහ කිරීම/සේවය හැර ගියා සේ සැලකීම සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත පත් කිරීමට අදාල සියළු රාජකාරි කටයුතු.
2. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල සියලු නිළධාරීන්ගේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු , විශේෂ නිවාඩු සහ හදිසි අනතුරු වන්දි.

අා 03
1. අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල සේවයේ නියුතු නිලධාරින් හා සේවක මහතුන්ගේ පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු අයදුම්පත් නිර්දේශ කර අනුමැතිය සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සහ විදේශීය පුහුණු හා විදේශීය ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ උපදෙස් පරිදි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙත දැන්වීම හා ඒ සඳහා තෝරාගනු ලබන නිලධාරීන් දිවයිනෙන් බැහැර යාම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට හා අදාල දීමනා ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන ලේකම් වෙත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම.
2. සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිලධාරීන් හා සේවක මහත්ම මහත්මීන්ට අදාල ආයතනික කටයුතු (පත්කිරීම්, උසස්කිරීම්, ස්ථාන මාරු) සහ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පොදු කටයුතු.
3. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාලව ලැබෙන සහනදායී පදනම මත වාහන ආනයන බලපත්‍ර අයදුම්පත් පරීක්ෂාේකර අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශය සහිතව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යොමු කිරීම හා බලපත්‍ර අදාල නිලධාරීන් වෙත ලබාදීමසහ භාෂා දීමනා ලබා ගැනීමට ලැබෙන අයදුම්පත් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හා අනුමැතියෙන් පසු අදාල දෙපාර්තමේන්තු වෙත යොමු කිරීම.

4. හදිසි ආපදා සහ දීපව්‍යාප්තව සිදුකරනු ලබන විශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳව අදාල අවස්ථාවන්හිදී ලැබෙන උපදෙස් ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම.

අා 04
01. අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණිමේ ලේඛන,නිවාඩු ලේඛනය පවත්වාගෙන යාමසහ සියළුම නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු සහ අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල ප්‍රධානීන්ගේ නිවාඩු ලේඛනගත කිරීම. අමාත්‍යාංශයේ හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ ඉදිරි වැඩ සටහන් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
02. දුම්රිය බලපත් හා දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර සම්බන්ධ කටයුතු.
03. අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය, අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලය හා අතිකාල හා 1/20 දීමනා අයදුම්පත් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම ,පුහුණු අභ්‍යසලාභීන්ගේ පැමිණීමේ වාර්තා පවත්වා ගැනීම හා ගෙවීම් වවුචර් පිළිබඳ කටයුතු.
04. සනිපාරක්ෂක හා ආරක්ෂක සේවාවන් සම්බන්ධ කටයුතු හා පැමිණීමේ වාර්තා පවත්වා ගැනීම හා අදාල ගෙවීම් වවුචර් සකස් කර අනුමත කර ඉදිරිපත් කිරීම.
05. පුවත්පත් සඳහා මිළ ගණන් කැඳවීම, පුවත්පත් ලබා ගැනීම හා බෙදා හැරීම, පුවත්පත් සඳහා ගෙවිම් සිදුකිරීම සහ වැටුපෙන් අය කිරීම සඳහා දැනුම් දීම.
06. අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම, දෙපාර්තමේන්තුවලට දැනුම්දිම හා සියළු චක්‍රලේඛ බස්නාහිර පළාතට අදාල කර ගැනීම.

අා 05
1. සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ/සේවකයන්ගේ (හෙද නිලධාරීන් හැර) ශ්‍රේණි උසස් කිරීමේ අයදුම්පත් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
2. සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ (හෙද නිලධාරීන් හැර) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කිරිම හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සම්බන්ධ ගැටළු පැන නැගී ඇති විට ඒවාට විසඳුම් ලබා දීමට බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කිරිම.
3. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාල තනතුරු වල බඳවා ගැනීම් පරිපාටි ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යොමු කිරීම.
4. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාල තනතුරු වල නිලධාරීන් වෙනත් තනතුරුවලට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යොමු කිරීම.
5. අමාත්‍යාංශ ලේකම් පත්වීම් බලධරයා වන සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් තනතුරු වලට අදාල නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවලට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ අයදුම්පත් කැඳවීම, එම අයදුම්පත් ලේකම් වෙත අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීම හා අනුමැතිය ලද පසු ඒවා සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දන්වා යැවීම.
අා 06
1. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තුවල සියළුම නිලධාරීන්ගේ විනය පරීක්ෂණ වලට අදාල ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම.
2. අමාත්‍යාංශයේ හා දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුම නිලධාරින්ගේ/සේවකයින්ගේ වැඩ තහනම් කිරීම්/සේවයෙන් පහ කිරීම් / සේවය හැරගියා සේ සැලකීම් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ නිර්දේශ මත හා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය අනුව ලිපි සකස් කර යොමු කිරීම. ඒ පිළිබඳව ලැබෙන අභියාචනා හා පැමිණිලි හා නියෝජන සම්බන්ධයෙන් අදාල කරුණු ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
3. ආයතන පරීක්ෂණ හා ක්ෂණික පරීක්ෂණ ඒකකයට අදාල ලියකියවිලි පවත්වාගෙන යාම සහ පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.
4. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාලව ලැබෙන මහජන හා සේවක පැමිණිලි, ඉල්ලීම් සහ වෘත්තීය සමිති වෙතින් ලැබෙන ඉල්ලීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.

අා 07
1. අමාත්‍ය හා අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය තුල ඇති සියළු දුරකථනවල මාසික බිල්පත් නිරවුල් කිරිමේ කටයුතු.
2. අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු වල මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ 1/20 දීමනා අනුමැතිය සම්බන්ධ කටයුතු.
3. අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු වල පැය 40 ඉක්මවා අමතර අතිකාල අනුමැතියසම්බන්ධ කටයුතු.
4. අමාත්‍යාංශයේ ජල / විදුලි බිල්පත් පියවීම.
5. අමාත්‍ය හා අමාත්‍යාංශ යටතේ වන කාර්යාල වල නිල නිවාස කටයුතු / ගොඩනැගිලි කුලීසම්බන්ධ කටයුතු.
6. මැතිවරණ රාජකාරී කටයුතු.
7. රෝහල් සංවර්ධන කමිටු සම්බන්ධ කටයුතු.

අා 08
1. ගරු අමාත්‍යතුමාට/අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සියළුම වාහන වල අළුත්වැඩියා, නඩත්තු හා සේවා කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු යෙදීම, අමාත්‍යාංශයට අයත් සෞඛ්‍ය/පරිවාස/සමාජ සේවා හා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවල වාහන ප්‍රසම්පාදන කටයුතු, වාහන අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ලේඛණ පරීක්ෂා කර අනුමැතිය ලබා දීමේ කටයුතු, වාහන පළාතෙන් බැහැරවීම් සඳහා ප්‍රධාන ලේකම් වෙතින් අනුමැතිය ලබා දීම් කටයුතු.
2. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සහ සියළු දෙපාර්තමේන්තු වලට අයත් ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු.

අා 09
1. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ හා පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම ආයතන කටයුතු.
2. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින්ගේ උසස් කිරීම් හැර අනෙකුත් කටයුතු.

අා 10
1. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ (හෙද නිලධාරි හැර) සියළුම කාර්ය මණ්ඩල වල සේවය ස්ථීර කිරීම් කටයුතු.
2. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල වල සේවය ස්ථීර කිරීම් අනුමැතිය සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත යොමු කිරීම.
3. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා සියළුම දෙපාර්තමේන්තුවල සියළුම කාර්ය මණ්ඩලවල සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමට අදාල කටයුතු .
4. අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා සියළුම දෙපාර්තමේන්තුවල කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල වල සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ කටයුතු.
5. දෛනික පුවත්පත්වල පලවන අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත්වන පුවත්පත් සම්බන්ධ වාර්තා ලේකම්තුමිය වෙත යොමු කිරීම හා ඒ සම්බන්ධ වාර්තා අදාල ආයතන වලින් කැඳවීම හා පුවත්පත් සම්බන්ධ කටයුතු.

අා 11
1. අමාත්‍යාංශයේ හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ (හෙදි සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් හැර) වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බන්ධ කටයුතු සහ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ (හෙදි සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් හැර) ස්ථාන මාරු, පත් කිරීම්, අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම්, වැඩ බැලීමට පත් කිරීම්, වෙනත් තනතුරු වලට සේවයෙන් මුදා හැරීම් සහ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ පිහිටුවීමට අදළ සියලු ආයතනික කටයුතු සිදුකිරීම.

අා 12
1. අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, වෙනත් ආයතන සම්බන්ධ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සමග පවත්වන ලද රැස්වීම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන හා සටහන් පිළියෙල කිරීමසහ උපදේශක කාරක සභාවේ සාකච්ඡාවු කරුණු වලට අදාලව සටහන් කෙටුම්පත් කිරීම සහ වාර්තා පිළියෙල කිරීම සහ අමාත්‍යාංශය හා දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාල වාර්තා, විශේෂ වාර්තා හා පාලන වාර්තා සැකසීම හා යාවත්කාලීන කිරීම. සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින් වෙතින් ලබාගත යුතු වාර්තා / තොරතුරු කලට වේලාවට ලබා ගැනිමට පසු විපරම් කිරිම.
2. අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ රාජකාරී ඉදිරිවැඩසටහන් සකස් කිරීම හා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ කාර්යසාධන වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා ඉදිරි කටයුතු.
3. ගරු විෂය භාර ඇමතිතුමාගේ හා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ විදේශ ගමන් පිළිබඳ රාජකාරී කටයුතු ඉටු කිරීම.
4. අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් පවරනු ලබන රහස්‍ය වාර්තා හා රහස්‍ය ලිපිලේඛණ පිළිබඳ කටයුතු ඉටු කිරිම හා වාර්තා හා ප්‍රකාශන ඉංශ්‍රීසි හා දෙමළ බසට පරිවර්තනය කිරිම සම්බන්ධිකරණය කිරිම.
5. සැලසුම් අංශය සමඟ සම්බන්ධිකරණය වෙමින් ව්‍යාපෘති වාර්තා/ සැලසුම් ලේකම් වෙත අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරිම.
6. ගරු ඇමතිතුමාගේ හා ලේකම්ගේ දෛනික වැඩසටහන්, උත්සව හා බැහැර රාජකාරි ඉලෙට්‍රෝනික දිනපොත් සටහන් ත්‍රමය අනුව සම්බන්ධිකරණය කිරිම හා යාවත්කාලින කිරිම.
7. ලේකම් වෙත විද්‍යුත් මඟින් ලැබෙන ලිපි ලේඛණ සකසා ලේකම්ගේ අවධානයට යොමුකිරිම හා ඒ පිළිබඳ පසු විපරම් සිදුකිරිම සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනික තැපෑල පිළිබඳ කටයුතු කිරිම.
8. දෛනික තැපෑල පරිගණක ගත කිරීම හා එය ලේකම්/සහකාර ලේකම්/පරිපාලන නිලධාරී වෙත යොමු කිරීම සහ ස්කෑන් කර තැපල් මෘදුකාංගයට ඇතුල් කිරීම හා එම ලිපි අදාල අංශවල මාණ්ඩලික නිලධාරින් වෙත ලබාදීම.
9. සාමාන්‍ය තැපෑල, ලියාපදිංචි තැපෑල හා අමාත්‍ය කාර්යාලයේ ලිපි සඳහා තැපැල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම.

අා 13
1. අමාත්‍යාංශයීය වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලිනකොට පවත්වාගෙන යාම හා දත්ත පදනම්වල අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කිරීම.
2. අමාත්‍යාංශයීය විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම ක්‍රියාකාරිව පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ප්‍රධාන නවීකරණ නිලධාරි වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
3. අමාත්‍යාංශ තොරතුරු සන්නිවේදනයට අදාල ප්‍රසම්පාදන සඳහා ප්‍රසම්පාදන ඒකක ප්‍රධානි සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ දෙපාර්තමේන්තුවල‍ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂනණය පිළිබඳව ප්‍රගති වාර්තා ලබා ගැනීම, සැකසීම හා ප්‍රධාන නවීකරණ නිලධාරි මගින් ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
4. අමාත්‍යාංශයීය හා දෙපාර්තමේන්තුවල තොරතුරු සන්නිවේදන කටයුතු පිළිබඳ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම හා ඒ පිළිබඳව අදාල ආයතන හා නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
5. ලංකා රාජ්‍ය ජාලයට හා රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයට අමාත්‍යාංශයට අදාල තොරතුරු විධිමත්ව ලබාදීම හා පසු විපරම් කටයුතු කිරීම.
6. තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පුහුණු හඳුනා ගැනීම හා අදාල ආයතන, අංශ හා නිලධාරීන් සමග සම්බන්ධීකරණය කරමින් පුහුණු සංවිධානය කිරීම.
7. අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු අවශ්‍යතා හා අවස්ථා හඳුනාගැනීම හා එම කටයුතු පුහුණු විෂය භාර කළමනාකරණ සහකාර සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
8. පරිගණක යහභාවිතය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බවට වගබලා ගැනීම සහ අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේ පරිගණක ක්‍රියාත්මකව මැනවින් පවත්වා ගැනීම.

සංවිධාන 01
1. අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත බලය පැවරි ඇති අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල පිඑල් 11 හා පිඑල් 111 තනතුරුවලට අදාල පත්කිරිම් සම්බන්ධයෙන් බඳවා ගැනිමේ පුර්ව කටයුතුවල සිට පත්විම් ලබාදිම දක්වා වු සියළු කටයුතු.
2. වාර්ෂික විභාග සැලැස්ම පිළියෙළ කිරීම හා ඒ යටතේ පිඑල් 11 හා පිඑල් 111 තනතුරුවලට අදාලව නව බඳවා ගැනිම්/උසස්කිරිම්/කා.ක.ඉම් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු වෙත දැනුම්දිම, විභාග පැවැත්විම සංවිධානය කිරිම, උසස්විම් ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටුකිරීම.
3. විභාග පැවැත්විම සංවිධානය කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කිරීම.
4. අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල ප්‍රඥප්ති සකස් කිර යාවත්කාලීන කිරීම හා පසු විපරම් සම්බන්ධයෙන් ලබාදෙන උපදෙස් අනුව අදාල කටයුතු ඉටුකිරීම.

සංවිධාන 02
1. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු වල අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා කාර්තු වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම.
2. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවලපුරප්පාඩු වන තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා කළමනාකරණ 36, 36(1) අනුව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත නිර්දේශ ලබාදිම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරිම.
3. අළුතින් ඇති කිරීමට යෝජිත තනතුරු සඳහා මු.රෙ. 71 යටතේ අනුමැතිය ලබා ගැනිම.
4. වාර්ෂික විභාග සැලැස්ම යටතේ විභාග පැවැත්විම සඳහා අවශ් සහය ලබාදීම.
5. අමාත්‍යාංශයිය හා දෙපාර්තමේන්තු වල තොරතුරු සන්නිවේදන කටයුතු පිළිබඳ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිමට අවශ්‍ය පියවර ගැනිම හා ඒ පිළිබඳව අදාළ ආයතන හා නිලධාරින් සමඟ සම්බන්ධිකරණය කිරිම.
6. අමාත්‍යාංශයිය වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලින කොට පවත්වාගෙන යාම හා අනෙකුත් නිලධාරින් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත පද්ධති සකස් කිරිමට හා පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය සහය දීම.
7. කාර්යාලය සතු පරිගණකවල දෘඩාංග සම්බන්ධ කටයුතු හා ගැටළු පරික්ෂා කර නිරික්ෂණ ඉදිරිපත් කිරිම.

සංවිධාන 03
1. වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සැකසීම.
2. සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විශේෂිත ආධාර ගෙවිම් සම්බන්ධව කටයුතු සිදු කිරීම.
3. අමාත්‍යාංශයීය විද්යුුත් තැපැල් පහසුකම ක්රිකයාකාරිව පවත්වා ගැනීම සහ යාවත්කාලීනව පවත්වා ගැනීම.
4. අමාත්‍යාංශයේ හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ පුහුණු හඳුනාගැනීම හා අදාල ආයතන, අංශ හා නිලධාරීන් සමග සම්බන්ධීකරණය කරමින් පුහුණු සංවිධානය කිරීම පරිගණක යහභාවිතය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බවට වගබලා ගැනීම සහ අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේ පරිගණක ක්‍රියාත්මකව මැනවින් පවත්වා ගැනීම.
5. වාර්ෂික විභාග සැලැස්ම යටතේ විභාග පැවැත්විම සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධිකරණ කටයුතු සිදුකිරිම.
6. ලේඛනාගාරය සම්බන්ධයෙන් පරිගණක දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම සහ ලේඛනාගාරය යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගැන සම්බන්ධයෙන් අධික්ෂණය කිරීම.

සංවිධාන 04
1. අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත බලය පැවරි ඇති අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල එම්එන් 1 හා පිඑල් 1 තනතුරුවලට අදාල පත්කිරිම් සම්බන්ධයෙන් බඳවා ගැනිමේ පුර්ව කටයුතුවල සිට පත්විම් ලබාදිම දක්වා වු සියළු කටයුතු.
2. වාර්ෂික විභාග සැලැස්ම පිළියෙළ කිරීම හා ඒ යටතේ එම්එන් 1 හා පිඑල් 1 තනතුරුවලට අදාලව නව බඳවා ගැනිම්/උසස්කිරිම්/කා.ක.ඉම් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු වෙත දැනුම්දිම, විභාග පැවැත්විම සංවිධානය කිරිම, උසස්විම් ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටුකිරීම.

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on පෙබරවාරි 21, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool