ගිණුම් අංශය

මුල්‍ය කළමනාකරණය

වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශයේ අමාත්‍යාංශ ශීර්ෂය යටතේ අමාත්‍ය කාර්යාලය හා අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය සඳහා ව්‍යාපෘති දෙකක් යටතේ සාමාන්‍ය පරිපාලනය හා ආයතනික සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා වෙන් වූ මුදල් ප්‍රතිපාදනයන් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව වියදම් දරා එහි මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලයන් වර්ෂාවසාන ගිණුම් තුළින් විගණකාධිපති වෙත වාර්තා කිරීමේ වගකීම අමාත්‍යාංශයීය ගිණුම් අංශයට පැවරී ඇත. ඒ අනුව වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම, වැටුප් ගෙවීම හා අනිකුත් ගෙවීම් කටයුතු, ගිණුම් ලේඛන පවත්වාගෙන යාම, මාසික ගිණුම් හා වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම, විගණන විමසුම් පිළිබඳ කටයුතු, විගණකාධිපති වාර්තා හා ගිණුම්කාරක සභා කටයුතු මුල්‍ය අංශයේ වැදගත් කාර්යභාරයන් වේ.

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on පෙබරවාරි 21, 2018

No of Visitors

shopify analytics tool