மேல் மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் ஆயுர்வேத பணி உதவியாளர் பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் கோரல். (வெளியக)

மேல் மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் ஆயுர்வேத பணி உதவியாளர் பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் கோரல். (வெளியக)

விண்ணப்பம்

மேல் மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தில் MN-1 (தரம் 111) முதலாவது தடை திறன் காண் பரீட்சை– பரீட்சை முடிவுகள்

மேல் மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தில் MN-1 (தரம் 111) முதலாவது தடை திறன் காண் பரீட்சை– பரீட்சை முடிவுகள்

 சாத்து சேவிகா

 வார்டன்

மேல் மாகாண நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தில் MN-1 முதலாவது தடை திறன் காண் பரீட்சை (2017.11.25) – பரீட்சை முடிவுகள்

மேல் மாகாண நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தில் MN-1 முதலாவது தடை திறன் காண் பரீட்சை (2017.11.25) – பரீட்சை முடிவுகள்

துணை வார்டன்
ஹவுஸ் தாய்
பயிற்சி ஆசிரியர்
பம்பில்
தொழிற்கல்வி பயிற்றுநர்/ குழந்தை காப்பாளர்
உதவி மாஸ்டர் மாஸ்டர்
உதவி மாட்ரான்

மேல் மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களத்தில் சுகாதார பணி உதவியாளர் பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் கோரல்.

மேல் மாகாண சுகாதார சேவை திணைக்களத்தில் சுகாதார பணி உதவியாளர் பதவிகளில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் கோரல்.

 Saukya Karya Sahayaka

மேல் மாகாண சபை ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் பணியாளர் (ஆண்/பெண்) மற்றும் மருந்து கலவையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் நிரப்புதலுக்காக (வெளியக) விண்ணப்பங்கள் கோரல் இறுதி தினம் 2018.01.15 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல் மாகாண சபை ஆயுர்வேத திணைக்களத்தில் பணியாளர் (ஆண்/பெண்) மற்றும் மருந்து கலவையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் நிரப்புதலுக்காக (வெளியக) விண்ணப்பங்கள் கோரல் இறுதி தினம் 2018.01.15 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
extended to 15.01.2018

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on December 20, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool