மேற்கு மாகாணம் நன்னடத்தை மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தின் குழந்தை பராமரிப்பாளர் பதவிக்கு பொருந்தக்கூடிய முதல் மற்றும் இரண்டாம் திறன் பட்டி தேர்வுகளுக்கான விண்ணப்பங்களுக்கான அறிவிப்பு அழைப்பு – 2020

மேற்கு மாகாணம் நன்னடத்தை மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களத்தின் குழந்தை பராமரிப்பாளர் பதவிக்கு பொருந்தக்கூடிய முதல் மற்றும் இரண்டாம் திறன் பட்டி தேர்வுகளுக்கான விண்ணப்பங்களுக்கான அறிவிப்பு அழைப்பு – 2020

Application – EB 1st & 2nd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on ?????????? 15, 2020

No of Visitors

shopify analytics tool