විස්තර සඳහා  - 2018.03.14_Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management...
විස්තර සඳහා  - 2018.03.14_Community Health Volunteer as Agent of Health Promotion and Disease Prevention...
විස්තර සඳහා - 2018.03.14_Korean Government Scholarships for Master’s Degree Programmes...
විස්තර සඳහා -  2018.03.12_Master’s Degree – Flood Disaster Risk Reduction...
විස්තර සඳහා 2018.03.12_Empowering Persons with Disabilities & Special Needs...
.

ආයුබෝවන්!

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුභසාධාන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. දැයේ ජීවනාලිය වූ මානව සංහතියේ නීරෝගී සම්පන්නභාවය සහ සමාජ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීමේ සද් අරමුණ පෙරදැරි කොට ගනිමින් දිවයිනේ වැඩිම ජන ඝනත්වය සහිත බස්නාහිර පළාතේ පිහිටුවා ඇති මෙම අමාත්‍යාංශය, වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ලාභ පරමාර්ථයෙන් තොරව පළාතේ සැමට “සුවය හා රැකවරණය” සැලසීම සිය දැවැන්ත අභිප්‍රාය බවට පත් කර ගෙන සිටී.

ministry of health western province

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා
කේ.සී.ලෝගේෂ්වරන් මැතිතුමා

ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා
ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා
සුමිත්ලාල් මැන්දිස් මැතිතුමා

අමාත්‍යංශ ලේකම්
එච්.ජි.ජි.ජේ.ධර්මසේන මහතා

No. 175,
Stanley Thilakarathna Mawatha,
Nugegoda, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 11 285 69 61
Office Fax : (+94) 11 289 09 76


Last updated on අගෝස්තු 29, 2017

No of Visitors

shopify analytics tool