மேல் மாகாண சமூக சேவை திணைக்களத்தில் தொழிலாளர், கள தொழிலாளர் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக) – 2019

மேல் மாகாண சமூக சேவை திணைக்களத்தில் தொழிலாளர், கள தொழிலாளர் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் (வெளியக) – 2019

Application form

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>8th Floor, Chief Secretary’s Office Complex,
No.204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Battaramulla, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 112 092698
Office Fax : (+94) 112 092690


Last updated on February 7, 2019

No of Visitors

shopify analytics tool